کد خبر: 5570
مدیردرمان
دکترعلی اعتصام پور

 دکترعلی اعتصام پور    

تاریخ تولد:۱۳۴۴

مدرک و رشته تحصیلی:پزشک متخصص قلب و عروق

مسئولیت فعلی: مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان

سوابق اجرائی:
ریاست بیمارستان دکتر شریعتی (1382-1375)