کد خبر: 5628
معاون درمان

نام ونام خانوادگی:دکتر حمیدمهاجر 

مدرک تحصیلی:بوردتخصصی گوارش وکبد

مسوولیت: معاون درمان

معاون درمان تحت نظارت مدیریت درمان استان انجام وظیفه می نماید.

نمونه وظایف و مسئولیتها :

* مسؤولیت حسن اجرای کلیه امور اجرایی مربوط به تعهدات مندرج در قانون الزام و وظایف اداری و مالی واحدهای درمانی (مستقیم و غیر مستقیم) تابعه استان
* راهبری و هدایت واحدهای درمانی تابعه و دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی در سطح استان در نیل به اهداف و سیاست های تعیین شده از سوی سازمان با استفاده مؤثر از مجموع منابع و امکانات در دسترس
* هدایت، سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدیدنظر و مراکز کلینیکهای طب کار و خانه های بهداشت کارگری، بهداشت حرفه ای با همکاری ادارات کل ذیربط به منظور اطمینان از حسن اجرای بخشنامه و دستورالعمل های اجرایی و رعایت مفاد قانون تأمین اجتماعی
* هدایت ، سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به نیاز سنجی اقلام دارویی و تجهیزات و لوازم پزشکی و سایر لوازم مورد نیاز واحدهای درمانی تابعه و هماهنگی با اداره کل درمان مستقیم به منظور تأمین نیازهای مذکور و هماهنگی لازم درخصوص تحویل و توزیع آن به واحدها.
* هماهنگی لازم با اداره کل تأمین اجتماعی استان به منظور برقراری ارتباط مؤثر بین واحدهای طب کار، کمیسیونهای پزشکی و واحدهای (شعب و نمایندگی) حوزه عملکرد در انجام بهینه وظایف مربوط
* هدایت، سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به پیش بینی ایجاد و بسط دفاتر با توجه به توان بالفعل و بالقوه (مستقیم، غیر مستقیم ) تخصصهای موجود، بیماردهی، جمعیت تحت پوشش، امکانات و توانائیها و قابلیتهای منطقه.
* هدایت، سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مطالعاتی و آماری مربوط به طیف صدمات شغلی بیمه شدگان براساس حادثه ناشی از کار و بیماریهای شغلی در حوزه عملکرد با توجه به فعالیت اقتصادی و ارائه گزارش به اداره کل درمان مستقیم
* تمهیدات لازم به منظور حضور فعال کارشناسان بهداشت حرفه ای واحدهای اجرایی تابعه در کمیته موضوع ماده 18
آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور حسب مورد
* تمهیدات لازم به منظور تقویت خانه بهداشت کارگری به منظور کاهش حادثه و بیماریهای شغلی و کاهش هزینه درمان در چارچوب دستورالعملها و ضوابط مصوب
* تهیه گزارش عملکرد سالانه و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق

اجراء

* کسب و آگاهی از اهداف، سیاستها و خط مشی های کلی سازمان
* اعمال تمهیدات لازم درخصوص تشکیل کمیته های بیمارستان به منظور ارائه گزارش مدیریتی به اداره کل درمان مستقیم
* تمهیدات لازم به منظور راه اندازی و افتتاح واحدهای درمانی در چارچوب مقررات و ضوابط و برنامه و بودجه مصوب سازمان از طریق پیگیری و همکاری با واحدهای ذیربط در این خصوص
* بررسی گزارشهای ارائه شده از جانب مؤسسه حسابرسی به منظور پاسخگوئی و پیگیری رفع موانع در سایر موارد مرتبط
* تهیه و تنظیم دستور اداری به حوزه های تابعه به منظور ارائه طریق واحدهای ذیربط در زمینه انجام صحیح حسب مورد
* مشارکت فعال ومؤثر در شوراها، هیأتها، کمیته‌ها وکمیسیونها و جلسات هماهنگی و مشورتی براساس مقررات و اختیارات تفویضی
* اتخاذ تصمیم در مورد مرخصی و پیشنهاد ترفیع، انتصاب و انتقال کارکنان، تغییر وضعیت پرسنلی و سایر موارد اداری و پرسنلی در محدوده اختیارات و مقررات مربوطه
* پیشنهاد و اظهار نظر درخصوص ارزیابی و شایستگی و سنجش کارآیی و اثر بخشی افراد تحت سرپرستی و تشخیص استحقاق  برخورداری کارکنان از پاداشهای تشویقی در چارچوب مقررات به مقام مافوق
* تشریک و تلفیق مساعی با افراد تحت سرپرستی به منظور حصول اطمینان از انجام بهینه و مطلوب وظایف محوله و استفاده صحیح از نیروی انسانی موجود

نظارت و ارزشیابی 

* نظارت مستمر بر نحوه عملکرد واحدهای تابعه و ارزشیابی کمی و کیفی واحدهای مذکور از طریق اعزام کارشناس و اخذ گزارشهای ادواری
* نظارت بر عملیات اجرایی واحدهای تابعه به منظور اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات، مصوبات شورایعالی و هیأت مدیره دستورالعملها و بخشنامه های صادره از سوی واحدهای ذیربط در ستاد مرکزی
* مراقبت بر حسن اجرای مواد 90، 54، 66، 88  قانون، موضوع ماده 10 قانون کار در چارچوب دستورالعملهای صادره
* نظارت بر حسن اجرای معاینات استخدامی موضوع مواد 80 قانون کار و 54 قانون تأمین اجتماعی توسط مراکز مستقل و کلینیکهای طب کار و ارائه گزارش به واحد ستادی ذیربط
* نظارت بر نحوه عقد قرارداد خرید خدمات پزشکی و بهداشتی از پزشکان واحدها و مراکز درمانی خصوصی و دولتی و ارائه گزارش به اداره کل درمان غیر مستقیم
* نظارت بر عملکرد پزشکان متخصص، عمومی ، دندانپزشکان، کادر پرستاری، مامایی، اطاق عمل، بیهوشی، آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی، دارویی و نحوه مدیریت بیمارستانها، مراکز درمانی تابعه و بررسی مقایسه عملکرد موارد مذکور با در نظر گرفتن امکانات و شرایط واحد و ارائه طریق واحد حسب مورد

آدرس: خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم)-ساختمان غدیر-غدیر1-طبقه5

شماره تلفن:32657963