کد خبر: 6658
رییس اداره روابط عمومی
رییس اداره روابط عمومی زیر نظر مدیر درمان استان انجام وظیفه می نماید.

رییس اداره روابط عمومی : سیدمجید موید

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشدمدیریت تحول

آدرس:خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم)-ساختمان غدیر-غدیر2-طبقه همکف

 

 

وظایف اصلی(ارتباط و هماهنگی)
• آگاه ساختن افکار عمومی از چگونگی خدمات و فعالیتهای سازمان از طریق وسایل ارتباط جمعی و طرق مناسب ارتباطی

• برقراری ارتباط موثر با مراجع کارگری و کارفرمایی به منظور بهره مندی بیمه شدگان از حمایتهای قانونی و تسهیل دراجرای تعهدات قانونی
• بررسی، نظر سنجی و ارشاد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و کارفرمایان درباره مسائل و مشکلات اجرائی در واحدهای تابعه به همکاری واحدهای ذیربط و ارائه گزارش به مقام مافوق
• همکاری با واحدهای سازمانی در بررسی و تهیه گزارش نهایی از خدمات حمایتی و کمکهای قانونی انجام شده و سایرفعالیتها و اطلاعات سازمانی مورد نیاز مراجع قانونی در سطح استان در حدود وظایف محوله

تحقیق و توسعه
• بررسی، مطالعه و همکاری با واحدهای سازمانی جهت برقراری سیستم های ارتباطی مؤثر و مشارکت در زمینه اصلاح یابهبود سیستم تأمین اجتماعی، رضایتمندی بیمه شدگان، ارتقای سطح فرهنگ بیمه ای در سطح استان
• بررسی قوانین و فعالیتهای سازمانی به منظور اقدام در جهت تفهیم آن به بیمه شدگان ، کارفرمایان بمنظور بهره مندی بیمه شدگان از حمایتهای قانونی
• مطالعه اخبار مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در جراید محلی و اظهار نظر در مورد آنها و انعکاس آن به اداره کل روابط
عمومی جهت پاسخگویی لازم به مندرجات جراید.

اجرائــی
• تهیه و انتشار بولتن حاوی مطالبی درخصوص عملکرد استان و توزیع بین کارخانجات، مؤسسات، مراکز خصوصی ، شعبتابعه و نشریات تأمین و آتیه با هماهنگی اداره کل روابط عمومی
• جمع آوری نظرات و شکایات واصله و ارسال آنها به تناسب اولویت به مراجع مافوق جهت تهیه گزارشهای لازم
• همکاری در زمینه برگزاری مراسم، سمینارها، کنفرانسها، تنظیم برنامه های بازدید مقامات در سطح استان و ارائه گزارش
عملکرد ادواری به مقام مافوق
• انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

اجراء
• شرکت در سمینار و جلسات به منظور ارتقاء دانش تخصصی در زمینه‏ های مربوطه
• تهیه و تنظیم دستور اداری به حوزه‏های تابعه به منظور ارائه طریق واحدهای ذیربط در زمینه انجام صحیح حسب مورد
• اتخاذ تصمیم در مورد مرخصی و پیشنهاد ترفیع، انتصاب وانتقال کارکنان و سایر موارد اداری و پرسنلی در محدوده اختیارات و مقررات مربوطه
• پیشنهاد و اظهارنظر درخصوص ارزیابی و شایستگی و سنجش کارآیی و اثربخشی افراد تحت سرپرستی و تشخیص استحقاق و برخورداری کارکنان از پاداشهای تشویقی نظیر بهره‏ وری، کارانه و ...
• پیشنهاد و اظهارنظر درخصوص تغییر وضعیت پرسنلی و استخدامی افراد تحت سرپرستی
• تشریک و تلقین مساعی با افراد تحت سرپرستی به منظور حصول اطمینان از انجام بهینه وظایف محوله و استفاده صحیح از نیروی انسانی موجود
• شرکت فعال و مؤثر در جلسات و کمیته‏ های تخصصی مرتبط با حوزه مربوط در چارچوب قوانین و مقررات و باتوجه به اختیارات تفویضی
• انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

کارشناس روابط عمومی: مجید کرمانی

تلفن:32657933

فاکس:32657935