کد خبر: 6675
معاون اداری و مالی
معاون اداری و مالی مدیریت درمان استان تحت نظارت مدیریت درمان استان انجام وظیفه می نماید.

معاون اداری و مالی: شکرالله ریاحی

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت تحول

آدرس:خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم)-ساختمان غدیر-غدیر1-طبقه 7

تلفن:32657982 و فاکس 32657968

اهم وظایف:

* آگاهی از اهداف، سیاستها و خط مشی های کلی سازمان
* هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با امور پشتیبانی واحدهای تابعه مدیریت درمان براساس خط مشی ها و سیاست های مصوب سازمان و مراقبت بر حسن عملیات اجرایی و نحوه عملکرد ادارات و واحدهای اجرایی تابعه در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره ابلاغی

- مالی و بودجه
*مسؤولیت بودجه ریزی واحدهای درمانی تحت پوشش در چارچوب سیاستها و خط مشی های سازمان

* هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با برنامه و بودجه

- نیروی انسانی

* هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیت های مرتبط با نقل و انتقال، ارتقاء، انتصاب، مأموریت، مرخصی، ارزشیابی، کارآیی و امور آموزش کارکنان، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه در چارچوب مقررات و دستورالعملهای صادره و براساس ردیفهای تشکیلاتی مصوب و اختیارات تفویضی
* هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیت های مرتبط با مراقبت بر حسن اجرای آیین نامه استخدامی، آیین نامه های مالی و معاملاتی، دستورالعملهاو بخشنامه ها ابلاغی در حوزه واحدهای تابعه مدیریت درمان استان
* برقراری ارتباط مؤثر و مستمر با اداره کل آموزش حسب نیازسنجی آموزشی تخصصی و بازآموزی نیروی انسانی تابعه

- خدمات و رفاه
- ارتباط و هماهنگی با سایر واحدها